Піщанська районна рада
Піщанський район, Вінницька область

.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  5 сесії районної

ради 7 скликання

від 25 лютого 2016 року № 58  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат Піщанської районної ради 7 скликання

 

І. Загальні положення

    

1.1 Виконавчий апарат Піщанської районної ради 7 скликання (далі – Виконавчий апарат) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування, Регламентом Піщанської районної ради 7 скликання, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради та цим Положенням.

1.2 Виконавчий апарат районної ради, відповідно до статті 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної  ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та виконавчої влади.

1.3 Виконавчий апарат утворюється районною радою відповідно до статей 43,  58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4 Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

1.5 Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджуються районною радою за пропозицією голови районної ради.

 

ІІ. Організаційне забезпечення діяльності районної ради

 

  У сфері організаційного забезпечення на  виконавчий апарат районної ради   покладаються   такі   завдання:

2.1 Організаційне забезпечення реалізації районною радою визначених чинним законодавством України  повноважень.

2.2 Узагальнення пропозицій депутатів районної ради, постійних комісій, депутатських фракцій районної ради, районної державної адміністрації до проектів перспективного та поточного планів роботи районної ради.

2.3 Розроблення проектів планів підготовки сесій районної ради, повідомлення депутатів і доведення до відома населення про час і місце проведення сесій районної ради, а також про питання, які вносяться на розгляд сесій районної ради.

2.4 Організація підготовки та проведення пленарних засідань районної ради, засідань президії районної ради, постійних комісій районної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, інших консультативно-дорадчих органів.

2.5 Надання консультативно-організаційної допомоги депутатам районної ради.

2.6 Розробка  або  участь  в  розробці,  за  дорученням  керівництва районної ради,  проектів  рішень районної ради,  розпоряджень  голови  районної ради.

2.7 Візування проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради, розпоряджень голови районної ради.

2.8 Узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях, або переданих ними в письмовій формі головуючому на сесіях, розроблення проектів заходів щодо їх реалізації та направлення виконавцям, здійснення контролю за їх виконанням.

2.9 Координація діяльності та взаємодії постійних комісій районної ради, надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень районної ради. Сприяння залученню спеціалістів до підготовки відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій.

2.10 Організація  контролю за реалізацією рішень районної ради, висновків і рекомендацій постійних комісій районної ради, додержанням термінів розгляду запитів депутатів районної ради, а також встановлених термінів виконання протокольних доручень, даних головою районної ради.

2.11 Організація обліку даних про соціальний склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування району.

2.12 Організація підготовки і проведення в районній раді нарад, зустрічей, засідань «круглих столів», прес-конференцій, інших заходів.

2.13 Організація  навчання депутатів районної ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування району.

2.14 Організація роботи з розгляду звернень громадян, електронних петицій, проведення прийому громадян. Вивчення і узагальнення питань, які порушуються у зверненнях громадян, електронних петиціях, внесення пропозицій щодо їх вирішення.

 

ІІІ. Правове забезпечення діяльності районної ради

 

У сфері правового забезпечення на виконавчий апарат районної ради покладаються такі завдання:

3.1 Правове забезпечення діяльності районної ради, спрямоване на правильне застосування та неухильне дотримання вимог чинного законодавства України, нормативних документів районної ради.

3.2 Експертиза проектів рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради та внесення пропозицій щодо їх відповідності чинному законодавству України.

3.3 Підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій з правових питань керівництву районної ради, постійним комісіям, депутатам районної ради.

3.4 Роз’яснення, за зверненнями депутатів районної ради, органів місцевого самоврядування, положень чинного законодавства України, які належать до компетенції органів місцевого самоврядування.

3.5 Підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів України, інших проектів нормативно-правових актів, які надходять від Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,  інших центральних органів влади.

 

ІV. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районної ради

 

У сфері інформаційно-аналітичного забезпечення на виконавчий апарат районної ради покладаються такі завдання:

4.1 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районної ради,  президії, постійних комісій районної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.

4.2 Забезпечення  гласності в роботі районної ради та її органів.

4.3 Оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради проектів рішень районної ради, рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, інших документів і матеріалів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

4.4  Підготовка і поширення інформаційних матеріалів про діяльність районної ради на офіційному веб-сайті районної ради.

4.5 Взаємодія із засобами масової інформації. Організація висвітлення діяльності районної ради, постійних комісій та депутатів районної ради, президії районної ради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради в друкованих та електронних засобах масової інформації.

4.6 Акредитація кореспондентів засобів  масової  інформації, організація  і проведення прес-конференцій, зустрічей, інтерв’ю, інших заходів.

4.7 Інформаційно-технічне забезпечення роботи пленарних засідань  районної ради.

  1.  Забезпечення зв’язку і обміну інформацією з сільськими та селищними радами.

4.9 Підготовка методичних рекомендацій з питань діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

V. Документальне забезпечення діяльності районної ради

 

 У сфері документального забезпечення на виконавчий апарат районної ради покладаються такі завдання:

5.1 Документальне обслуговування районної ради, президії, постійних комісій районної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.

5.2 Оформлення рішень,  прийнятих  районною радою,  передача їх на підпис голові районної ради. Розсилка, в установленому порядку, прийнятих районною радою рішень.

5.3 Складання  протоколів  пленарних засідань районної ради.

5.4 Своєчасне доведення рішень районної ради до виконавців.

5.5 Підготовка матеріалів до засідань президії районної ради,  Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради та оформлення протоколів  цих засідань.

5.6 Оформлення, за   дорученням   керівництва районної ради,  матеріалів  нарад,  засідань, прес- конференцій,  інших заходів.

5.7 Організація ведення діловодства у виконавчому апараті районної ради.  Оформлення в установленому порядку та забезпечення своєчасного проходження документів. Приймання, експедиційна обробка документів, їх  аналіз та  опрацювання.

5.8 Друкування, тиражування документів і матеріалів, пов'язаних з діяльністю районної ради.

5.9 Облік, зберігання  документів районної ради, постійних комісій районної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради. Комплектування  архіву,  підготовка  документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання в Державний архів району.

 

VІ. Фінансове  та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності районної ради

 

У сфері фінансового та матеріально-технічного забезпечення на виконавчий апарат районної ради покладаються такі завдання:

6.1 Підготовка  пропозицій щодо витрат на утримання районної ради та її виконавчого апарату.

6.2 Фінансування діяльності районної ради та її  виконавчого апарату відповідно до затверджених видатків.

6.3 Бухгалтерське і господарське обслуговування районної ради.

6.4 Матеріально-технічне забезпечення, в межах наявних коштів, діяльності районної ради та її виконавчого апарату.

  1.  Управління майном та його утримання, що забезпечує діяльність районної ради та його виконавчого апарату у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.6 Забезпечення діяльності районної ради необхідними засобами комп'ютерної техніки, зв’язку та оргтехніки, організація їх технічного обслуговування.

 

VІІ. Сприяння здійсненню районної ради взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування,  місцевими органами виконавчої влади

 

 У сфері здійснення районної ради взаємодії  і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування,  місцевими органами виконавчої влади на виконавчий апарат районної ради покладаються такі завдання:

7.1 Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування району та  надання  їм методичної, консультативної і практичної допомоги з питань, віднесених до їх компетенції.

7.2 Підготовка відповідних аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів з питань діяльності органів місцевого самоврядування району.

7.3 Методичне забезпечення роботи органів місцевого самоврядування з організаційних та кадрових питань.

7.4 Аналіз кількісного і якісного складу органів місцевого самоврядування, виконавчих органів, їх посадових осіб,  розробка відповідних аналітичних даних і рекомендацій.

7.5 Вивчення і  узагальнення  практики роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, постійних комісій, депутатів. Поширення  досвіду організаційної і управлінської діяльності органів місцевого самоврядування.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                            К. МАРЦЕНЮК